arrow-up.svg

Prekių pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra Pirkėjui ir AB „Pakaita“ (toliau – Pardavėjui) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje www.ydy.lt susijusios nuostatos.Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, elektroninės prekybos direktyva ir kitais poįstatyminiais aktais.
1.2. Pardavėjas turi teisę papildyti, pakeisti , taisyti taisykles atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus be išankstinio įspėjimo, todėl Pirkėjas kiekvieno pirkimo metu patvirtina, jog sutinka su naujomis Taisyklėmis.
1.3. Pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.ydy.lt turi teisę:
1.3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. Juridiniai asmenys.
1.3.4. Aukščiau nurodytų asmenų atstovai.
1.4. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, kad atitinka 1.3. Taisyklių punkte nurodytas sąlygas bei sutinka su aprašytomis prekių pirkimo taisyklėmis.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, pasirinkęs prekių pristatymo bei atsiskaitymo būdą bei nurodęs prašomus duomenis, paspaudžia mygtuką „Pateikti užsakymą“.
1.6. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. PVM sąskaitos faktūros aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki prekių perdavimo jam momento.
2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Norėdamas užsakyti prekę www.ydy.lt, pirkėjui būtina pateikti registracijos metu prašomus duomenis, kurie bus naudojami prekei pristatyti, sąskaitai faktūrai išrašyti.
2.2. Už teisingų duomenų pateikimą atsakingas pirkėjas.
2.3. Užsakydamas prekę pirkėjas sutinka, kad jo pateikti duomenis bus naudojami užsakymų kontrolei ir analizei.
2.4. Pirkėjas gali duoti sutikimą naudoti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei duotą sutikimą nori atšaukti, apie tai klientas turi informuoti el. paštu info@ydy.lt
2.5. Pirkėjas įsipareigoja neatskleisti savo prisijungimo prie el. parduotuvės duomenų tretiesiems asmenims.
2.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, vykdančius užsakymo pristatymo bei kitas tinkamo įvykdymo paslaugas, taip pat išskyrus atvejus LR teisės aktų numatyta tvarka.
3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas el. parduotuvėje išsirenka norimą prekę (-es) ir suformavęs Prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką „Pateikti užsakymą“.
3.2. Sudarius Pirkimo – pardavimo sutartį, užsakymo atlikimo metu nurodytos prekių kainos, kiekis, pristatymo laikas ir kitos sąlygos privalomos abiems pusėms ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
3.3. Pirkimo-pardavimo sutartys saugomos www.ydy.lt duomenų bazėje.
4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.ydy.lt šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo datos, nurodydamas norimą (-as) gražinti prekę (-es) ir jų užsakymo numerį.
4.3. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.
4.4. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nėra sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.
4.5. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
4.6. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakymą ir už gautas prekes sumokėti sutartą kainą.
4.7. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems registracijos formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant juos atnaujinti.
4.8. Pirkėjas pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.ydy.lt įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti LR ir ES teisės aktų.
5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.ydy.lt paslaugomis, kurios veikimo sąlygos aprašytos šiose Taisyklėse.
5.2. Iškilus nenumatytoma aplinkybėms, jei Pardavėjas negali pristatyti internetinėje parduotuvėje www.ydy.lt įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo pardavimo sutartį, prieš tai informavęs apie situaciją Pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką arba panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 7 (septynias) dienas į Pirkėjo nurodytą sąskaitą.
5.3. Jei Pirkėjas bando kokiu nors būdu pakenkti internetinės parduotuvės darbui ar duomenų saugumui, ar pažeidžia kitus 4 skiltyje numatytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar panaikinti galimybę Pirkėjui nauodotis internetine parduotuve.
5.4. Pardavėjas įsipareigoja neperduoti Pirkėjui priklausančios asmeninės informacijos, nurodytos registracijos formoje, tretiesiems asmenims.
5.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu, pagal šiose Taisyklėse numatytas sąlygas.
5.6. Kai Pirkėjas pasirenka už prekes atsiskaityti grynaisiais atsiimant prekes, bet su Pirkėju nepavyksta susisiekti per 3 (tris) darbo dienas, Pirkėjo užsakymas anuliuojamas.
5.7. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise ir esant 4.4 punkte nurodytai sąlygai. Pardavėjas turi grąžinti Pirkėjo už prekę sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
5.8. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu laikinai sustabdyti internetinės parduotuvės veiklą prieš tai neįspėjęs pirkėjo, jei tai reikalinga atlikti bet kokiems techniniams ar programiniams patobulinimams ar kitiems darbams numatytiems Pardavėjo ir/ar elektroninę parduotuvę prižiūrinčios ar talpinačios įmonės.
6. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
6.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą. Konsultacijos telefonu teikiamos internetinėje parduotuvėje nurodytomis valandomis.
6.2. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais. Pardavėjas yra PVM mokėtojas.
6.3. Į prekės kainą pristatymo mokestis nėra įskaičiuotas, nebent nurodyta priešingai. Galiojančios pristatymo kainos nurodytos pristatymo informacijoje.
6.4. Atsiskaityti už prekes Pirkėjas gali:
6.4.1. Naudodamasis el. bankininkyste. Pinigus Pirkėjas perveda į AB „Pakaita“ atsiskaitomąją sąskaitą. Už duomenų saugumą tokiu atveju atsako bankas, kurio el. bankininkystės sistemoje vykdoma piniginė operacija.
6.4.2. Banko pavedimu, kai atsispausdinamas užsakymas ir artimiausiame banke padaromas pavedimas į AB „Pakaita“ sąskaitą.
6.4.3. per atsiskaitymo su bankais tarpininką Paysera.
6.4.4. apmokant grynaisiais prekę pristačiusiam kurjeriui. Šiuo atveju atsakomybė už duomenų saugumą priklauso prekę pristatančiai firmai. Pasirinkus šį apmokėjimo būdą taikomas papildomas 1 Eur aptarnavimo mokestis.
6.5. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Tik gavus apmokėjimą, pradedamas ruošti siuntinys. Išimtis taikoma pasirinkus apmokėjimą grynaisiais prekės pristatymo metu.
6.6. Pirkėjui per 6.5 punkte nurodytą terminą neįvykdžius apmokėjimo, užsakymas yra atšaukiamas.
7. Prekių pristatymas.
7.1. Įsigydamas prekes el. parduotuvėje www.ydy.lt , Pirkėjas pasirenka prekių pristatymo paslaugą.
7.2. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą.
7.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
7.4. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
7.5. Kurjeris pristato prekes Jūsų nurodytu adresu Lietuvoje pagal žemiau pateiktas kainas, išskyrus pristatymą į Kuršių Neriją, kur pristatymo kaina – 41 Eur, užsienyje – nuo 17 Eur.
* Pristatymas „Omniva“ ir “LP EXPRESS” paštomatais  –  2.99 Eur.
* Pristatymas “LP EXPRESS” kurjeriu – 3,99 Eur.
* Pristatymas “Omniva” kurjeriu – 4,99 Eur.
Perkant prekių už 100 Eur ir daugiau, pristatymas Lietuvoje nemokamas (išskyrus pristatymą į Kuršių Neriją, kur pristatymo kaina – 41 Eur). Prekės pristatomos per 2-3 darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo.
7.6. Pirkėjas tikslią prekių pristatymo mokesčio sumą matys prieš patvirtindamas užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokesčio dydis nebegalės būti keičiamas.
7.7. Prekių pristatymo terminai pateikiami prekių aprašymuose. Jie preliminarūs ir gali būti keičiami. Išskirtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas.
7.8. Pardavėjas gali taikyti prekės pristatymo nuolaidą, jeigu Pirkėjas viršija nustatytą minimalią užsakymo sumą. Šis punktas netaikomas pristatymui Kuršių Nerijoje.
7.9. Gavęs prekę Pirkėjas kartu su Pardavėju ar jo įgaliotu atstovu patikrina siuntinio būklę. Pirkėjas, pasirašęs siuntos priėmimo-perdavimo dokumente patvirtina, kad siunta yra tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad siuntos pakuotė pažeista, prekė pažeista ar netinkamos komplektacijos, Pirkėjas turi tai pažymėti siuntos priėmimo – perdavimo dokumente bei dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui surašyti laisvos formos siuntos ar prekės pažeidimo (neatitikimo) aktą. Jei šių veiksmų Pirkėjas neatlieka, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl siuntos (prekės) pažeidimo jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
7.10. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
7.11. Jei siunta nepristatoma dėl Pirkėjo kaltės, pakartotinio siuntimo išlaidas privalo apmokėti Pirkėjas.
7.12. Pristatymo sąlygos, jų pakeitimai, papildymai ir atnaujinimai pateikiami Pristatymo informacijoje.
8. Prekių grąžinimas ir keitimas.
8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.
8.2. Apie grąžinamą prekę Pirkėjas informuoja Pardavėją el. paštu arba telefonu.
8.3. Visos prekės grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.
8.4. Grąžinamos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:
8.4.1. Grąžinama prekė turi buti originalioje tvarkingoje pakuotėje (išskyrus atvejus, kai grąžinama nekokybiška prekė).
8.4.2. Prekė turi būti nenaudota, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeista etiketė, nenuplėšta apsauginė plėvelė ir kt.) (Išskyrus atvejus, kai grąžinama nekokybiška prekė).
8.4.5. Grąžinant prekę turi būti pateiktas jos įsigijimo dokumentas (kopija), bei prekių grąžinimo aktas. PDF, DOC
8.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų aprašytų 8.4. punkte.
8.6. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Jei tokių prekių Pardavėjas neturi, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma už prekę bei jos pristatymą.
8.7. Pinigai už grąžinamas prekes Pirkėjui pervedami į pirkimo metu nurodytą sąskaitą per 7 (septynias) darbo dienas skaičiuojant nuo grąžinamos Prekės gavimo sąskaitoje faktūroje nurodytu adresu.
9. Rinkodara ir apsikeitimas informacija.
9.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje www.ydy.lt gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, keisti jų sąlygas, jas nutraukti bet kuriuo metu be atskiro įspėjimo.
9.2. Pardavėjas gali susisiekti su Pirkėju jo registracijos formoje nurodytu el. paštu, pateikdamas jam specialius pasiūlymus Prekėms įsigyti.
9.3.Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu. Pirkėjas gali naudotis kontaktais, nurodytais interneto parduotuvės www.ydy.lt svetainės skyriuje „KONTAKTAI“.
10. Baigiamosios nuostatos.
10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
10.3. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Privatumo politika

SUTINKU